Samostatný specialista/ka BOZP, PO A OŽP

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost ČEPS, a.s., IČO: 25702556, Elektrárenská 774/2, Praha, Michle, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a související českou legislativou. V případě, že se jedná o výběrové řízení na pracovní pozici ve společnosti ČEPS Invest, a.s., IČO: 24670111, se sídlem Praha 10 – Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, bude ČEPS, a.s., zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a související českou legislativou, jakožto určený zpracovatel ve prospěch správce (společnosti ČEPS Invest, a.s.). Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců - získání relevantních informací o předpokladech pro zaměstnání u správce - zejména životopisy uchazečů o zaměstnání, psychodiagnostika uchazečů, reference a jejich uchování u správce, a to po dobu realizace příslušného výběrového řízení.

Zpracovávány jsou identifikační, kontaktní a popisné osobní údaje poskytnuté uchazečem, či získané z veřejných zdrojů, zejména: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefon, email, dosažené vzdělání, probíhající vzdělávání, absolvované kurzy, zkoušky, získané osvědčení a jiné odborné znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, osoba, která může zaměstnance doporučit, osobnostní a výkonové charakteristiky, psychodiagnostický test, apod.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně v elektronické formě a manuálně v listinné podobě. Osobní údaje uchazeče nejsou předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování).

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny pro jednotlivé společnosti na stránkách https://www.ceps.cz/cs/informace-o-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju-2 resp. https://www.ceps.cz/cs/invest/ceps-invest-informace-o-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju, příp. mohou být poskytnuty kontaktní osobou, uvedenou u příslušného výběrového řízení na základě žádosti kandidáta.

Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy